-

Poprzez nowoczesne formy terapii wspieramy

harmonijny rozwój dziecka

-

mamy wieloletnie doświadczenie w diagnozie i terapii Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (APD)

-

prowadzimy
specjalistyczne szkolenia
dla terapeutów

O nas

Centrum Edukacji Diagnozy i Terapii Psychologiczno-Pedagogicznej działa od 2003 roku.

W 2013 roku uzyskaliśmy status Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej CENTRUM EDUKACJI – wpis     do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa nr 45 P.

 

Działamy zgodnie z przepisami Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (tekst jednolity: Dz.U z 2004 nr 256 poz 2572 z późniejszymi zmianami). Organem nadzorującym pracę poradni jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

Czym się zajmujemy?

Ośrodek prowadzi diagnozę i terapię dzieci i młodzieży z:

  • zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD)
  • trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia), 
  • zaburzeniami koncentracji uwagi, 
  • zaburzeniami integracji sensorycznej,
  • nadpobudliwością psychoruchową ( ADHD),
  • postawą lękowa, wycofujących się, 
  •  dolegliwościami o podłożu emocjonalnym,
  • upośledzonych, 
  • z zespołem Aspergera i autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy, afazją 
  • zaburzoną płynnością mówienia – jąkaniem 
  • nieprawidłową emisją głosu (chrypki, dysfonie, męczliwość głosu, guzki krtaniowe, niedosłuch, nosowanie)
  • dyzartrią (mózgowe porażenie dziecięce)
  • zaburzeniami artykulacji – dyslalie (sygmatyzm, rotacyzm, mowa bezdźwięczna).

Organizujemy ciekawe szkolenia dla pedagogów, psychologów, nauczycieli i rodziców (w dziale szkolenia).

 

Nasze publikacje:

"Dziecko w równowadze - Koordynacja i Słuch." - Program ćwiczeń integracji międzypółkulowej dla dzieci z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego APD.

"Uczę się z Mozartem" – programu ćwiczeń i zabaw ruchowych przygotowujących ciało i umysł do skutecznego uczenia się.