-

Poprzez nowoczesne formy terapii wspieramy

harmonijny rozwój dziecka

-

mamy wieloletnie doświadczenie w diagnozie i terapii Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (APD)

-

prowadzimy
specjalistyczne szkolenia
dla terapeutów

Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy

Jeśli Państwa dziecko ma trudności z uwagą słuchową, prawidłowym pisaniem, ortografią,  czytaniem, nauką języków obcych, trudności komunikacyjne, opóźniony rozwój mowy i równocześnie obserwują Państwo, że :

· łatwo  się męczy podczas  czynności wymagających długotrwałego  słuchania, długich rozmów a trudności te nasilają się w hałaśliwym otoczeniu,

· ma trudności z określeniem kierunku z którego dobiega głos,

· jest nadwrażliwe na niektóre dźwięki,

· mimo uważnego słuchania ma  trudności ze rozumieniem i zapamiętaniem długich,  skomplikowanych poleceń,  instrukcji słownych, szczególnie tych wymagających realizacji  jakiś czas później,

· często prosi o powtórzenie informacji,

· źle funkcjonuje w hałaśliwym otoczeniu w dużej grupie, w pomieszczeniach o dużym pogłosie jak klasa szkolna a znacznie lepiej w sytuacji 1 na 1,

· ma trudności z konstruowaniem płynnych wypowiedzi, brakuje mu słów podczas wypowiedzi,  jego słownictwo jest ubogie,

· jego mowa jest monotonna,

· ma  trudności z liczeniem, nauką tabliczki mnożenia,  posługiwaniem się  alfabetem, z zapamiętaniem dni tygodnia i miesięcy, dat, godzin, adresów oraz numerów telefonów,

· wolno reaguje  na informacje słuchowe,  jakby potrzebowało więcej czasu na przyswojenie i przetworzenie usłyszanej informacji,

· .ma trudności w różnicowaniu podobnie brzmiących  dźwięków mowy  jak np. p/b, k/g, t/d  i błędnie  je zapisuje,

· w dzieciństwie chorowało na wysiękowe zapalenie uszu.

 

Wówczas należy sprawdzić, czy przyczyną trudności dziecka nie są Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego APD.

Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego APD współwystępują z dysleksją, ADHD, SLI, opóźnionym rozwojem mowy, Zespołem Aspergera, autyzmem.

 

Diagnoza Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego APD  opiera się na baterii testów oceniających wyższe funkcje słuchowe dla trzech poziomów rozwojowych:

· dzieci w wieku przedszkolnym,

· młodszym szkolnym,

· szkolnym i młodzieży.

Bateria znormalizowanych testów oceniających wyższe funkcje słuchowe metodą  Neuroflow ATS® zawiera:

1. TRW - Test reakcji wzrokowej

2. TRS - Test reakcji słuchowej

3. ASPN-S -  adaptacyjny test rozumienia  słów w szumie

4. ASPN-Z - adaptacyjny test rozumienia zdań w szumie

5. DDT test rozdzielnouszny cyfrowy

6. FPT - test sekwencji częstotliwości

7. aGDT - adaptacyjny test wykrywania przerw, test rozdzielczości czasowej układu słuchowego

8. aDLF - adaptacyjny test różnicowania wysokości dźwięków


Dokładna diagnoza wyższych funkcji słuchowych pozwala zaklasyfikować dziecko do jednego z profili klinicznych APD i dzięki temu jak najlepiej dobrać odpowiedni  program terapii odpowiadający potrzebom dziecka .

Wyróżnia się trzy najczęściej występujące profile kliniczne  zaburzeń słuchu ( za Senderski 2009) :

1.     Zaburzenia słyszenia na poziomie fonologicznym

2.     Zaburzenia uwagi słuchowej i słyszenia w hałasie

3.     Zaburzenia integracji.

Zaburzenia słyszenia na poziomie fonologicznym (ang. Decoding Deficit) – są to zaburzenia  funkcji odkodowywania cech akustycznych dźwięków mowy, pozwalających na rozróżnianie fonemów. Zaburzona percepcja kolejności zdarzeń akustycznych, problem z różnicowaniem i monitorowaniem niewielkich zmian wysokości dźwięku. Trudności dzieci z różnicowaniem dźwięków mowy przekładają się na:

· trudności w czytaniu i pisaniu,

· często współwystępujące wady wymowy,

· obserwuje się ubogi słownik,

· niższy poziom inteligencji werbalnej od niewerbalnej w testach oceniających intelektualne funkcjonowanie dziecka.

Zaburzenia uwagi słuchowej (ang. Auditory Attention Deficit) .  Cechami charakterystycznymi  tej grupy to:

· źle funkcjonująca krótkotrwała pamięć słuchowa,

· trudności w rozumieniu mowy w niekorzystnych warunkach akustycznych, szczególnie gdy równocześnie mówi kilka osób,

· zaburzenia koncentracji uwagi,  impulsywność.

Często współistnieją w tych przypadkach zaburzenia mowy czynnej, wypowiedzi są ubogie zarówno w zakresie słownictwa jak i gramatyki.

Zaburzenia integracji (ang. Integration Deficit). Największe trudności jakie mają dzieci zaklasyfikowane do tego profilu APD to zadania wymagających dobrej współpracy prawej i lewej półkuli mózgowej, takie jak:

· rozumienie ze słuchu,

· jednoczenie słuchanie nauczyciela i robienie notatek,

· rysowanie, pisanie, czytanie,

· wykorzystanie i stosowanie prozodycznych cech mowy.

TERAPIA

Neuroflow  Aktywny Trening Słuchowy® jest metodą dedykowaną dla osób  z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego  APD oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od  4 r.ż.

Mogą w nim uczestniczyć również  dzieci z niedosłuchem, szczególnie te, które późno otrzymały aparaty słuchowe.

Neuroflow  Aktywny Trening  Słuchowy ATS ® jest opartą na aktualnych badaniach naukowych  metodą  terapii , która zawiera moduły ćwiczeń  odpowiadające  potrzebom  każdego z profili  klinicznych APD. Dlatego też rodzaje ćwiczeń są zróżnicowane w zależności od tego, do jakiego profilu  klinicznego APD dziecko zostało zakwalifikowane oraz  od wieku dziecka. Program jest dostosowany do kilku poziomów rozwojowych, od wieku przedszkolnego do młodzieży.

Terapia ATS® jest aktywną formą treningu. Wymaga od dziecka skupienia uwagi, aby jak najlepiej odpowiadało  na stawiane przed nim zadania. Stopień trudności zadań jest dostosowywany do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, co oznacza, że gdy dziecko odpowiada prawidłowo, system utrudnia mu zadanie, a gdy odpowiada nieprawidłowo – ułatwia.

Trening odbywa się w domu dziecka pod nadzorem jednego z rodziców.   Trwa od 12 do 24 tygodni.

Aktywny Trening  Słuchowy ® poprawia  zdolności dziecka  w:

-  rozumieniu zdań złożonych, dłuższych poleceń,

-  poprawia uwagę słuchową, co przekłada się na lepsze rozumienie mowy w hałasie, np.  poprawia umiejętność  słyszenia nauczyciela na tle szumu klasy,  poprawia umiejętność  jednoczesnego  słuchania nauczyciela i robienie notatek,

- wydłuża pamięć słuchową,

-  poprawia różnicowanie dźwięków mowy.

W efekcie  skutkuje poprawą wyników w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności czytania ,  pisania ze słuchu i uczenia się drogą słuchową.

Inne często obserwowane korzystne zmiany po zastosowaniu treningu ATS obejmują:

- poprawę pewności  siebie,

- wzrost samooceny,

- obniżenie poziomu stresu przy wykonywaniu trudnych zadań

- poprawa komunikacji,  kontaktów  społecznych.