-

Poprzez nowoczesne formy terapii wspieramy

harmonijny rozwój dziecka

-

mamy wieloletnie doświadczenie w diagnozie i terapii Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (APD)

-

prowadzimy
specjalistyczne szkolenia
dla terapeutów

Dziecko w równowadze

KOORDYNACJA I SŁUCH.

PROGRAM ĆWICZEŃ INTEGRACJI MIĘDZYPÓŁKULOWEJ DLA DZIECI

Z ZABURZENIAMI PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO APD.

 

W publikacji „Dziecko w równowadze” przedstawiono podstawy teoretyczne współdziałania zmysłów: dotyku, propriocepcji, równowagi, słuchu i wzroku, które kształtują kompetencje neurofizjologiczne dziecka do prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych, skutecznych procesów uczenia się i komunikacji.

Szczególne miejsce poświęcono roli móżdżku i spoidła wielkiego mózgu w przetwarzaniu bodźców ruchowych, słuchowych i kontroli procesów poznawczych.  Przybliżono zjawisko Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego APD, jego przyczyny, symptomy oraz rolę w procesie uczenia się i komunikacji.  Przedstawiono podtypy kliniczne dzieci z APD, szczegółowo ukazując jeden z nich, tj. Deficyt Integracji.

 

Część druga poświęcona diagnozie, zawiera zestawy prób pozwalających na ocenę istotnych dla dzieci z APD umiejętności jak: równowaga, koordynacja, przekraczanie środkowej linii ciała i inne.

Program ćwiczeń prezentowany w trzeciej części publikacji dedykowany jest dzieciom w wieku szkolnym z Deficytem Integracji Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego APD.  Może być również  pomocny dzieciom młodszym oraz tym, u których zaburzenia przetwarzania słuchowego są jedynie zaburzeniem współwystępującym, a także dzieciom z obniżonym funkcjonowaniem intelektualnym. W pracy z nimi można zastosować wybrane ćwiczenia z I i II etapu terapii.

Z  programu mogą korzystać specjaliści terapii pedagogicznej, logopedzi, psycholodzy, stosując odpowiednie, wybrane elementy programu i wzbogacając tym samym swoje oddziaływania terapeutyczne o inne aktywności ruchowe.

 

Czytelnik znajdzie tu ćwiczenia, zabawy ruchowo-słuchowe, do indywidualnej pracy z dzieckiem, jak i do zajęć grupowych.

Wielu ćwiczeniom może towarzyszyć specjalnie skomponowana muzyka, która znajduje na dołąćzonej płycie CD.

Dla terapeutów integracji sensorycznej przygotowano scenariusze zajęć, doskonalących komunikację międzypółkulową.

 

Program zawiera również zestawy ćwiczeń (na każdy etap terapii) dla dzieci, do wykonywania w domu, pod kontrolą rodziców.

 

Zaletą proponowanego programu jest to, że nie wymaga skomplikowanego i drogiego sprzętu oraz specjalnego przygotowania sali ćwiczeń.

Zastosowanie programu „Dziecko w równowadze” w terapii dzieci zDeficytem Integracji Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego APD, wraz ze specjalistycznym treningiem słuchowym, przyniosło pozytywne efekty, co potwierdziły doświadczenia terapeutyczne, które miały miejsce w Poradni Audiologii, Foniatrii i Laryngologii  Instytutu Pomnika  Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, gdzie ćwiczenia z programu zostały włączone w kompleksowy system terapii.

 

RECENZJE

• Obecna wiedza medyczna i możliwości diagnostyczne umożliwiają wczesne i dokładne rozpoznawanie wielu zaburzeń rozwojowych. Dotyczy to także skomplikowanych procesów zmysłowych, do których należy Deficyt Integracji  Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (ang .Auditory Processing Disorder, APD). Zainteresowany tym zagadnieniem czytelnik  znajdzie w niniejszej publikacji nie tylko szerokie omówienie przyczyn  i objawów tego zaburzenia, ale również propozycje ćwiczeń usprawniających.      Z obszernych zestawów ćwiczeń skorzystać będą mogli nie tylko profesjonaliści ( np. fizjoterapeuci, terapeuci SI, pedagodzy),  ale również rodzice, których współpraca jest niezbędnym warunkiem uzyskania dobrych wyników usprawniania. Dodatkowym atutem jest możliwość wykonywania ćwiczeń w rytm odpowiednio dobranych melodii, które znajdują się na załączonej płytce.

 

Dr n. med. Maria Borkowska - pediatra, specjalista rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Dzięki osobistym kontaktom ze specjalistami z zagranicy przyczyniła się do wprowadzenia w Polsce szkoleń w metodzie NDT-Bobath i Integracji Sensorycznej (SI). Przez wiele lat kierowała przychodniami i ośrodkami rehabilitacyjnymi dla dzieci i młodzieży w Warszawie. Wieloletni wykładowca m.in. na Akademii Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytecie Warszawskim. Autorka podręczników i artykułów poświęconych zaburzeniom rozwojowym dzieci i mózgowemu porażeniu dziecięcemu.

 

• Książka w sposób kompetentny i przystępny przybliża  czytelnikowi aktualną wiedzę z zakresu Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego ( APD) u dzieci z deficytami w zakresie Integracji Sensorycznej. Walorem publikacji jest przedstawienie praktycznego programu rehabilitacji obejmującego ćwiczenia ukierunkowane na usprawnienie interakcji układu słuchowego, motorycznego i układu równowagi.  To nowe podejście terapeutyczne  stanowi cenne uzupełnienie dostępnych form terapii  dzieci z zaburzeniami sprzężonymi.Opisywana w książce metoda to przydatne narzędzie wspomagające pracę  logopedów , terapeutów SI , pedagogów i psychologów, którzy w swojej pracy stykają się  z dziećmi z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego.

 

Dr n. med. Andrzej Senderski - otolaryngolog, specjalista audiolog i foniatra. Wieloletni pracownik Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Od 2011 r. pracuje w Ośrodku Audiologii Foniatrii i Otolaryngologii w PI CZD w Warszawie. Pionier badań nad ośrodkowymi zaburzeniami słuchu w Polsce.  Autor i współautor ponad 40 publikacji naukowych o zasięgu krajowym i zagranicznym.

 

 

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "INTEGRACJA MIEDZYPÓLKULOWA -  Program Dziecko w równowadze".

Szczegóły w zakładce Szkolenia.